Frederik d. 7´s Gade 26

"Vejengaard" / "Krogaarden"

( tidl. Borgergade )

 

Tilbage Frederik d. 7's Gade

Til Bydel nord for Banen ( Øster Allé )
Til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Gårde i By og på Land

 

BOGMÆRKER

1975 / Det gamle Vejen svinder så småt
 

1909 / Praktiserende læge Børge Møller

1896 - Hestehandler Johannes Grunnet køber "Vejengaard"


Niels Jochum Thomsen f. 1817 - "Krogaarden"

Madam Thomasine Thomsen - f. Meyer

Peder Thomsen f. 1791 - "Krogaarden"

Madam Johanne Thomsen - f. Termansdatter

1738 - Mordet på kroen

 
2011

Frederik d. 7's Gade 26 anno 2011.

 

Iflg. BBR-registret er huset i Fr. d. 7's Gade 26 opført i 1880 på matrikel nr. 15hx.
Om / tilbygning har fundet sted i 2003.

 

Sydsiden af Frederik d. 7's Gade 26 -
- det, der i sin tid var "Vejengaard" eller "Krogaarden"  - med paraboler !

Hjørnet af Frederik d. 7's Gade og Øster Allé.
Vejen Tæpper, som har adressen Øster Allé 102, ligger i dag dér,
hvor i sin tid lå Vejen Motor Compagni (P. Fejfer & V. Østergaard)
med adressebetegnelsen (iflg. Vejen Telefonbog 1954) Borgergade 11 A !

 

1975

Det gamle Vejen svinder så småt

Klik på overskriften og læs artikel fra Folkebladet 28. maj 1975 -
- om nedrivning af den tidligere svinestald til "Vejengaard".
Ejendommen, som faktisk er beliggende i Øster Allé -
-
tilhører købmand Willy Theede.

 

På dette udsnit af bykort fra 1965 ses at adressen dengang var Borgergade.
8 er mindestenen for Frederik VII og 9 er Gæstgivergaarden.

 

Nyere fotografi. Og nu er det biler, der lægger hestekræfter til.
På gavl et skilt, der reklamerer for Vauxhall og Bedford.

Udateret fotografi af "Vejengaard". Hestene vises frem.

 
Gjæstgiver Peder Thomsens jorder indtegnet på kopi af matrikelkort fra 1785.

- klik på kortet for større format -
 

Overfor Kroen ligger - på dette ældre kort - "Krogaarden" eller "Vejengaard".

 

15. Krogaarden

-
nu Vejengaard. Købt fra Estrup 1798 af Fæsteren Niels Jochum Termansen,
Skøde 23. December 1800 til ham fra Lautrup, Hartk. 2-4, 800 Rd.
N. J. Termansen, den senere bekendte Bondes Farfader,
var Søn af Degnen, Terman Mortensen
og Dattersøn af Præsten, Niels Jochum Bützov (Præst i Vejen 1720-58).
Som Følge af denne noget finere Afstamning kaldes han ofte i Kilderne Seigneur,
en sjælden Titel for en Bonde dengang, men betød iøvrigt det samme som Hr.,
som ogsaa straks efter bruges i Stedet.
Han var desuden Sognefoged og Kromand,
og var vist baade dygtig, anset og velstaaende.
Han døde 1816 og en Svigersøn, Peder Thomsen fra Skodborg
overtog Gaard og Kro (Skøde 1813, 2-2-2-12/5. 800 Rd.)
og drev tillige Købmandshandel,
som dog ogsaa Svigerfaderen og hans Forgængere som Kromænd har haft.
Efter N. J. Termansens Enke, som boede umiddelbart vest for
-
- hvor Fr. d. 7.s Sten nu staar, er Karensmark opnævnt.
Hun ejede ogsaa en lille Ejendom øst for Byen
-
- der hvor et gammelt forfaldent Hus endnu staar fra den Tid.

Fra ”Vejen Sogn i Malt Herred” ved Søren Alkærsig (1938)

--------
Med tilknytning til "Vejengaard" - før ovennævnte personer - skal nævnes: -

En søn af den Nis Jepsen, som er fæster på Knud Nielsens Gaard,
og som er på kroen, den aften, hvor kromand Hans Nielsen bliver skudt,
hedder Azer Nissen (1727-1805).
Han bliver 1752 gift med Marie Elisabeth Düring (1707-1771),
der er enke efter kromand Hans Nielsens efterfølger
- sønnen og kromand Hans Hansen (1708-1752).

Azer Nissen har i folketællingen 1801 aftægt
af Niels Jochum Termansens gård (Krogaarden),
som denne købte 1798.

Rækkefølgen på "Vejengaard" / "Krogaarden" kan så beskrives således:

1) Hans Nielsen (ca. 1682-1738)
2) Hans Hansen (1708-1752)
3) Azer Nissen (1727-1805)
4) Niels Jochum Termansen (1754-1816)


Som dokumenteret af Torben Jespersen

Se: "Gårde i By og på Land" - Knud Nielsens Gaard og Skallevadgaard

Se: "Erindringer" - "En aften i april 1738" - om mordet på kroen !

Se: "Krodrift i det vilde vest"

- om at drive kro i 16 og 1700-tallet - men også om mordet på kroen.

 
 

Peder Thomsen f. 1791
"Krogaarden"

Madam Johanne Thomsen
f. Termansdatter

Peder Thomsen f. 1791
"Krogaarden"

Madam Johanne Thomsen
f. Termansdatter
 

Der kan nævnes nogle andre, som spillede en Rolle i Kraft af -
-  at de var dygtige og formuende Mænd.
Den mest fremragende af disse Mænd var sikkert -
-
Peder Thomsen fra Skodborg,
f. 1791.
Omkring
1814 blev han gift med Johanne Termansdatter,
- hvis Fader, Niels Jochum Termansen -
(den ældre, Dattersøn af Præsten Niels Jochum Bützov) ejede
"Krogaarden" i Vejen -
- som Peder Thomsen overtog efter ham.
Han drev baade Gaard og Købmandshandel frem
-
- byggede Mølle (bl. a. til Stampning og til Maling af Bark) -
- og Garveri (nuværende Købmandsforretning ved Siden af Bykroen) -
- siden, i 50'erne, skilte han Kroen fra Gaarden -
- idet han byggede nuværende Bykro, som han foreløbig forpagtede ud.
Han blev Landvæsenskommissær og Suppleant til Stænderforsamlingen
-
- og blev Deputeret ialfald 1846, maaske ogsaa 1848.”

 

Niels Jochum Thomsen f. 1817
"Krogaarden"

Madam Thomasine Thomsen
f. Meyer

Niels Jochum Thomsen f. 1817
"Krogaarden"
Madam Thomasine Thomsen
f. Meyer
 

”Sønnen, Niels Jochum Thomsen, f. 1817, havde ifølge sin Stilling -
- som Arvtager til Faderens Forretning, en ikke ringe Betydning i Sognet -
- men havde langt fra Faderens Dygtighed.
Et Vidnesbyrd om Velstanden i
"Krogaarden" -
(væsentligt
skabt ved Peder Thomsens Virksomhed)
- er de smukke Billeder, der her gengives.
For de pragtfulde Dragters Skyld er ogsaa Konerne medtaget.
En Dattersøn af P
eder Thomsen har fortalt -
- at denne i længere Tid havde en Kunstner boende hos sig -
- som tegnede og malede baade disse Billeder og en Del af Slægten fra Skodborg.
Desværre huskedes ikke Kunstnerens Navn.”

Billeder og tekst: ”Vejen Sogn i Malt Herred” ved Søren Alkærsig. (
1938)

 

Niels Jochum Termansen, Kromand i Vejen, død 1816 -
- var Sognets første Sognefoged (efter Forordn. af 1791).
Hans
Efterfølger var Knud Nielsen (Se: Kærsdalsgaard) -
- og derefter, fra 1842, Stephen Iversen, "Dortheasminde" -
- som var Sognefoged til sin Død, 1882.
Efter ham
overtog Ebbe Madsen, "Lille Dalgaard", Bestillingen til 1915 -
- da han fra 1. Oktober afløstes af -
- Sønnen Niels Ebbesen Grue til 1. December 1919.
Derefter var Glarmester Jensen konstitueret et Aars Tid;
- men fra 1. Januar 1921 blev Sognet delt i to Distrikter;
Evald Lauesen blev Sognefoged for det nordlige -
- og N. M. Sørensen for det sydlige.

Fra ”Vejen Sogn i Malt Herred” ved Søren Alkærsig. (1940-41)

 
 

1909

Praktiserende Læge Børge Møller

Annonce i Kolding Folkeblad 9. oktober 1909

Se også: Nørregade 28

 
 
 

1906

I 1906 køber Hestehandler Johs. Grunnet -
- Nørregade 4 af fotograf P. H. Bech.

Se: Nørregade 4

 

1896

Hestehandler Johannes Grunnet

Iflg. oplysninger fra Valdemar Grunnet

Se Erindringer: Valdemar Grunnet fortæller

Grunnet, der hører til byens gamle og velansete borgere, er opvokset på egnen.
Hans far var en meget kendt hestehandler -
- der importerede russiske heste i stor stil -
- og solgte dem paa markeder over Syd- og Vestjylland.
Vald. Grunnets første bekendtskab med Vejen stammer fra 1896 -
- hvor faderen, Johannes Grunnet, købte "Vejengaard" -
- og begyndte en omfattende handel med heste.
Familien flyttede hertil fra Vamdrup.

 

1938 - 1957

Beboere huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Husbestyrerinde Kirstine Jørgensen
Bernhard Rønbjerg

1940
Chauffør Mads Lauridsen
Arbejdsmand Rasmus P. Nielsen
1941
Medhjælper Harald Bennedsen
Paalæggerske Ebba Bjørndahl
(1940: Nørregade 42)
Arbejdsmand Johan Chr. Dahl
Arbejdsmand Hans S. L. Jensen
Vognmand Jeppe Jeppesen
Husassistent Magdalene Jeppesen
1942
Arbejdsmand Johan Chr. Dall
Vognmand Jeppe Jeppesen
Husassistent Magdalene D. Jeppesen
Enkefru Hansine N. Junker
Snedkersvend Peder Petersen
1943
Arbejdsmand Johan K. Dal
Vognmand Jeppe Jeppesen
Husassistent Magdalene Jeppesen
Enke Hansine N. Junker
Margarinearbejder Anton V. Poulsen

1957
Arbejdsmand Peter J. Dastrup
Chauffør Louis Carlo Jensen
Husassistent Jytte Schmidt
Træskomager Verner Schmidt
Fhv. Gaardejer Peter Jessen Skov
Arbejdsmand Evald Stokholm138,36
5,76
128,16160,20

189,12


288,00


5,00
27,00


74,00
21,00

44,10
32,55

56,70
56,70
123,90
29,40

45,00
88,00
2,00
2,00
222,00

47,43
83,70
2,00
2,00
324,57


270,00
1.346,00
101,00
29,00
369,00
682,00

Vedr. stillingsbetegnelsen: Paalæggerske - se: Nørregade 18 (Centraltrykkeriet)

Registreret med adressen Fr. d. 7's Gade 26: -

Vejen Håndbog
1969-70
Taxa og lillebilvognmand Carlo Jensen

1738

Mordet på kroen

Personhistorie: -

Se: "Erindringer" - "En aften i april 1738" - om mordet på kroen !