KVINDELIV

KVINDERS LIV I TIDEN OG I VORES DEL AF DANMARK

 

Tilbage til Temaer     /     Til Startsiden

 
 

Ung pige fra jernalderen.
Tegning udført af Flemming Bau.
 Fra bogen
"Askov før Askov" -
- forfattet af Agner Frandsen og Niels Fjord -
- om landsbyen
Rølkjær -
- i tiden
50 f. Kr.  -  170 e. Kr.

Se: Rølkjær

Forsidebillede på bogen -
- "Men sko må jeg ha'" -
- om vandrelærerinden
Henriette Gubi -
 1856-1894
- af Linda Lassen -
- på Forlaget Hovedland 2014 og 2017.

Se:
Tema   Skoler Undervisning
Henriette Gubi.

 

Ingrid Vang Nyman 1916-1959
Tegnede første billeder til -
-
Pippi Langstrømpe.

Se: Banegårdspladsen

Se også:

Nymans Have i Grønhøjgade 8
 

Se også: "Kvindehuset" i Østergade 11

 
 

1930

Danske Kvinders Udstilling i Vejen
fandt sted fra fredag den 19. september til tirsdag den 23. september 1930
og blev vist på Hansens Hotel på Banegårdspladsen 2
og Teknisk Skole i Ahorngade 3.

Læs en længere beretning i Ribe Stifts-Tidende
fra Lørdag den 20. September 1930
Teksten (14 sider) er renskrevet for tydeligheds skyld -
- og for at kunne benytte pdf-filens søgefunktion o. a.

På sidste side er korte leksikale oplysninger -
- om de personer, der er markeret med rød stjerne.
Flere vil blive tilføjet, når de findes.


I en tale om kvindernes historie på åbningsdagen -
- bliver det fremført at de første håndværkere var - kvinder.
Livet på landet krævede meget af kvinderne.
Og der var tale om håndværk -
- der kunne udvikle sig til
hjemmeindustri.
Det var kvinderne der - skulle og kunne  -
- brygge, bage, sylte, henkoge, malke, kærne, slagte -
- karte, spinde, strikke, sy, væve, kniple o.m.a.
Det var sådan fra begyndelsen, at manden var jæger.
Den moderne tid med fabriksindustri slog denne kultur i stykker.
Med hvad derefter fulgte.
Og det industrielle landbrug tog livet af familiebruget -
- hvor kvinderne også passede køkkenhaven, hønsene -
- og de lugede og mejede i marken.
Men som udstillingen viser er de i den moderne tid -
- også blevet ingeniører, arkitekter, møbelsnedkere, billedhuggere -
- kunstmalere og forfattere.
Men - læs !

- klik på overskriften i Ribe Stifts-Tidende -
- benyt pdf-filens værktøj til at formindske, forstørre eller søge -
- og vend tilbage hertil med klik på pil øverst tv. på skærm -

 

- og de gør rent, passer børn, opdrager og plejer -

 

1938

Og iflg. Skattebog og Vejviser for Vejen fra 1938 kan man se -
- at den næststørste gruppe skattebetalere efter stillingsbenævnelsen arbejdsmand -
- er - husassistent !
Det foretrukne fornavn var
Anna efterfulgt af Marie.
I dag hedder en husassistent - au pair pige -
- og hun gør tjeneste især i miljøet nord for hovedstaden -
- og hun kommer fra et sted i Fjernøsten - Filippinerne.

 

Alfa's Kogebog indeholder opskrifter på utallige retter.
Og ved hver opskrift skal der bruges Alfa Margarine for et godt resultat.
Men hvem, der har leveret opskrifterne, er ikke nævnt.
Her er kvinden i tre roller: Husmor, ekspedient og et godt blikfang - og kunde.

Men besøg Margarinefabrikken i Vestergade
.

 

1912


             
             En kvindelig Murer.
                          ___

Det synes at blive mere og mere alminde-
ligt, at Kvinden lærer et Haandværk. Vi
har længe haft kvindelige Bogbindere, Uhr-
magere, Snedkere og Malere, og nu har
man ogsaa - nede i Berlin - faaet en
Murersvend i Skørter.
     Damens Navn er Katharina Pheiffer.
     Det er et buttet, sortøjet Pigebarn, der
forstaar at bruge sine - skal vi kalde dem
- Næver. Hun har ogsaa, ligesom andre
Murere, staaet sine 5 Aar i Lære og i et og
alt maattet finde sig i den Behandling, som
sædvanligvis bliver en Læredreng til Del.
Hun slap dog for Lussingerne. Og nu er
hun Svend, dygtig og nævenyttig og i Stand
til at tjene sin Dagløn.

Udklip fra Fredericia Social-Demokrat 17. maj 1912.

1908

     Vejen Kvindevalgretsfor-
enings Diskussionsmøde i Aftes
havde omtrent samlet saa mange
Mennesker, som Salen kunde rumme.
     Fru la Cour Madsen indledede
om Tyendesagen og udtalte bl.a.,
at Kontraktforholdet kan være beret-
tiget saavel paa Landet som i Byen.
Fruen tog alligevel i sit udmærkede
Indledningsforedrag til Lyd for,
at der maa være en Læretid for de
unge, og den Side af Sagen maa
der ses mere hen til end selve Løn-
spørgsmaalet.
     Der førtes en livlig Diskussion,
men om Kontraktforholdet og de
unges Læretid var der stærkt delte
Meninger. I Diskussionen deltog
foruden Indlederen særlig et Par
Elever fra Askov Højskole samt Fru
Anna Møller, Ferup, fotograf Poul-
sen, Fru Dr. Christensen, Askov,
Forstander Madsen, Baungaard,
Fru Lauridsen, Grønvang, Kommis
Hansen m. fl.

Referat i Kolding Folkeblad 27. marts 1908.

 

1907

Arbejdsstandsning.
     Samtlige Svøversker - 8 i Tal-
let - har i Dag nedlagt Arbejdet
paa Cikoriefabriken i Vejen. Disse
kvindelige Arbejdere, der staar uden
Organisation, er dog bleven enige
om, at saafremt de ikke opnaar en
klækkelig Lønforbedring, gaar de ikke
i Arbejde igen.
     Stridens Aarsag er, at der for
flere Aar siden skete en Reduktion af
Akkordpriserne, men nu forlanger de,
at Prisen pr. Kasse forhøjes fra 20
til 25 Øre. Fredag Aften førtes der
en længere Forhandling mellem Ar-
derskerne og Arbejdsgiveren uden
Resultat; der blev budt en Forhøjelse
af 2 Øre pr. Kasse, men Kvinderne
fandt, at Fordringen om de 5 Øres
Forhøjelse var et rimeligt Forlang-
gende og erklærede ikke at kunne tage
mod Tilbudet, og forhaabentlig bliver
Cikoriefabriken, der er med i Ringen
"De danske Cikoriefabriker", nødt til
at give efter for Kvindernes For-
langende, da der er et udmærket
Sammenhold blandt de Strejkende.

Referat i Kolding Social-Demokrat 1. juni 1907.

Svøversker ?

 

PAALÆGGERSKER

Nej - paalæggersker er ikke ansat i en viktualieforretning.
Men hvor så ?

Klik ind på Centraltrykkeriet i Nørregade 18 og hils på to unge damer !

 

ERHVERVSKVINDER

 

Fra 1919 til 1975 blev biografen Vejen Kino i Nørregade 20 -
- drevet af
Martha Friis.

 

Viktualier - Paalæg - Delikatesser - Slagtervarer

- blev der solgt fra butikken i Søndergade 17 -
- og
Kathrine Lundgaard og Johanne Jeppesen stod for det -
- indtil overståelsen af forretningen til slagtermester Peder Knudsen -
- der drev forrretningen 1960-1982
.
Hvorefter Kirsten Knudsen solgte forretningen til ny slagtermester.

Fra
1988 til 2019 var det igen en kvindeforretning med navnet "Salon Petit".
Det var en dame- og herrefrisørsalon.

En kendt erhvervskvinde i årtier - 1920-1960 - var Valborg G. Lauridsen.

 Se hendes forretninger -
- i Nørregade 46  -  Flensborglager og Nørregade 34 - Varehuset

 

I Nørregade 18 var der engang en broderiforretning -
- der blev bestyret af Margrethe Fischer.

- og i Centraltrykkeriet var der Paalæggersker !

"Gæstgivergaarden - Hotel Vejen" i Frederik d. 7's Gade 15 -
- blev købt af P. J. Petersen i 1906.
1952 til 1984 var det hans datter Marie Bøttker, der var gæstgiveren.

I et træhus i Nørregade 63 -
- blev der om vinteren solgt varme pølser og om sommeren is.
Fra 1947 blev det gjort af fru Jacobsen.

 

Fra 1934 til 1960 drev Marie Ullerup -
- blomsterforretningen "Viola" i Nørregade 65
.

 

Distriktsjordemoder Jensine Petersen kan vi besøge i Nørregade 47.

 

Tandlæge Olga Sørensen
- havde praksis i Nørregade 19 fra
1911 til 1922.

 

SYGEPLEJERSKER OG MALKEPIGER OG LÆRLINGE

 

Malermester Timmermann i Søndergade 60 søgte forgæves efter malerlærlinge.
Men et nødråb i avisen gav resultat: Tre piger søgte læreplads som maler.

Iflg. Folkebladet 12. august
1978

 

Vi siger først Gud Tak for, hvad han gav os gennem Trængselen.
Og vi kan sige Tak for Mødet med Forældrene, Tak til Lægerne -
- og
Sygeplejerskerne og Pigerne, der havde en streng Tjeneste.
Vi havde jo en Tid 150 Syge liggende.
Mange kærlige Hænder maatte der til, og mange kærlige Hjerter.


Citat fra højskoleforstander Appels mindetale -
- ved Mindegudstjenesten i Askov Valgmenighedskirke -
- den 23. december
1918 -
- for de fem elever på
Askov Højskole -
- der blev ofre for Den Spanske Syge i november
1918.

 
 

Stillingsannonce i Kolding Folkeblad 9. marts 1915.

 

Børnehjemmet Baunhus blev oprettet i 1912 -
- af den første leder og ejer
Kaja Jensen.
Børnehjemmet tog sig af børn i alderen 2-15 år.
Børnehjemmet lukkede i
1959.

 

KUNSTHÅNDVÆRKERE

TEKSTILER OG MØBLER TIL FN-BYGNINGEN I NEW YORK

25. april 2013 genåbnes "Finn Juhl-salen" (Formynderskabsrådssalen) -
 - i
FN-bygningen i New York.
Salen - som den danske arkitekt
Finn Juhl havde indrettet - stod færdig i 1952.

Paula Trock stod for produktionen af gardinstofferne i 1952.
De nålestribede sort-hvide gardiner -
- der fremover skulle dæmpe sollyset fra
East River -
- er i
2013 udført af Hanne Vedel -
-
der i 1970 købte retten til Paula Trocks design.

De nye møbler i
Finn Juhl-salen -
- er designet af
Kasper Salto og Thomas Sigsgaard.
Og ligesom gardinstofferne er også møbelstofferne skabt af
Hanne Vedel.

Paula Trock vævede gardinerne i 1952 i et hus på Maltvej 7 i Askov.

 

SE OGSÅ

Dagmarrelieffet - udført af Agnes Slott-Møller (1861-1937) -
- i Avislæsestuen Askov Højskole -

- og malerier udført af Olivia Holm-Møller (1875-1970) -
- i
Festsalen Askov Højskole.

- og vægtæppet i
Hvide Hus Askov Højskole -
- og månedens kalender i Dagbog November 2021.