"Kirkehuset"

- ved Malt Kirke -

Tilbage til Vejenvej - Askov - Maltvej

Til Startsiden

 

Uddrag fra malermester Kr. Nielsens livserindringer

Barndommen i "Kirkehuset" i Malt 1876-1891

Læretid og første udlandsrejser 1891-1897

 

"De (mine Forældre) kom til at bo (1876) -
- i det saakaldte Kirkehus ved Malt Kirke,
og det blev mit Barndomshjem.
Det var et gammelt Hus - en Vinkelbygning lige ved Vejen,
der fører fra Maltbæk til Estrup."

"Der var det ejendommelige ved Huset,
at medens Beboelseshuset ejedes af Kommunen,
saa ejedes den vedbyggede Sidefløj (æ Purt)
af Herremanden paa Estrup (H. Lautrup).
Dette stammede nok fra den Tid,
da ogsaa Kirken tilhørte Herregaarden."

"Beboelsen bestod af 4 Fag, ca. 10 Alen, og var ca. 7 Alen dyb.
Husets Indgang og Forside vendte mod Syd."

"Ved Kirkens østre Gavl var en Klokkestabel, hvori Kirkeklokken hang.
Klokken blev betjent af en gammel Mand ved Navn Peder Iversen
- han var ogsaa Graver og hvad man nu om Dage kalder Kirkebetjent.
(Peder Iversen var Bedstefar til den senere kendte Thegrosserer Iversen,
Firmaet Iversen og Larsen, København).
En Sommeraften 1878, da Peder Iversen stod og ringede Solen ned,
styrtede Klokkestabelen sammen,
og Iversen blev dræbt ved Sammenstyrtningen."

"Efter denne Begivenhed blev mine Forældre antaget
som Ringer og Graver ved Malt Kirke."

-----------------------

"Før jeg rejste ud (første udlandsrejser efter læretid) i 1897,
var der sket det, at mine Forældre gerne vilde købe det gamle Kirkehus.
De kunde fra forskellig Side faa økonomisk Støtte til dette.
Min Mor og jeg fulgtes sidst paa Vinteren til et Sognraadsmøde
 og fremførte vort Ærinde.
Vi blev i og for sig velvilligt modtaget,
og saavel Formanden som andre i Raadet udtalte sig velvilligt,
men pludselig tog det mest fremtrædende Medlem fra Folding Sogn Ordet
(det var Mølleejer Ebbesen, Sønderskov Mølle);
han sagde:"Nej, dette Hus skal ikke sælges, thi i saa Fald
faar den gamle Rønne Lov at staa mange Aar endnu.
"Nej, den skal brydes ned saa snart ske kan,
og saa bygger vi et ordentligt Hus med Sogneraadslokale, Kirkebetjentbolig,
Staldplads til en Del Heste og Kørestald til Herregaardene,
og saa kan vi faa en ordentlig Leje af Huset."
Dette vandt almindelig Tilslutning, og Mor og jeg forlod Mødet triste i Sind.
Kort Tid efter fik mine Forældre Opsigelse til at flytte til Maj,
da Huset skulde nedbrydes."

 
 

1918

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat

18. decembe
r 1918
 

1903

Læs også om  - Indsamling af Oldenborrer

 

1887 - 1965

Malt Forsamlinghus blev opført i 1887.
Forsamlingshuset og "Kirkehuset" (eller afløser for det) blev nedrevet i 1965.

 

Se også: -

Malt Forsamlingshus

- og Malt Kirke / Malt / Lokalhistorie

- med billeder af og tekst om Forsamlingshuset og "Kirkehuset" -

- og - Estrup Mark Skole på Sapvej 2 - hvor Kr. Nielsen gik i skole -

- og - Nørregade 98 A - hvor Kr. Nielsen blev selvstændig malermester