LANDBRUGET     AGRICULTURE  FARMING

 

Tilbage til Temaer     Til Startsiden

 

- blå markeringer er interne og eksterne links -
- kom tilbage hertil ved klik på pil øverst tv. på skærm -

 

INTERNE LINKS

TIL GÅRDE OG ANDRE STEDER I BY OG PÅ LAND

 

BOGMÆRKER

2019

ADVARSEL MOD AFRIKANSK SVINEPEST

2018

AFGRØDERNE LIDER OGSÅ I VEJEN KOMMUNE

ØKOLOGI ANNO 2018    
JEG EN GÅRD MIG DIGITALISERE VIL 

1895 EUGEN WARMING OG ØKOLOGIEN

1924 SVINEAVL I DANMARK OG USA

1923 HVAD BYBEFOLKNINGEN BØR VIDE   

1917 LANDBRUGETS VILKAAR OG CHANCER

1912 DANMARKS MEST YDENDE KO


1909 HUSMÆND PÅ BESØG I VEJEN & OMEGN

1906 DEN RETTE BEHANDLING AF ÆG TIL EKSPORT

1900 OPVARMNING AF KJÆRNEMÆLK

1888 IKKE SVINEPEST I JYLLAND

1878 UNDERSTØTTELSER TIL HUSMANDSSØNNER

1874 LANDMANDENS TOLV BUD

1873 UDFØRSELEN OVER LANDGRÆNDSEN

 

2021

Grovvarekoncernen DLG fusionerer med sine to store tyske selskaber -
- og skaber en sværvægter med 5.000 medarbejdere og en omsætning på 32 mia. kr.

Grovvarekoncernen Danish Agro vil være nummer et på markedet -
- for industrielle hampefrø i Europa.

Iflg. Jyllands-Posten 14. september 2021

 

Priskollaps får desperate landmænd til at overveje at aflive deres grise i utide.

Sammenbruddet i priserne skyldes især en hård opbremsning -
- i Kinas import af svinekød fra Europa.

Iflg. Jyllands-Posten 9. september 2021

 

2019

ADVARSEL MOD AFRIKANSK SVINEPEST

Skiltning ved rasteplads på Europavej E45 i september 2019.
Og advarslen mod afrikansk svinepest er på syv sprog: -
- dansk, engelsk, tysk, polsk, hollandsk, tjekkisk og bulgarsk.
Klik på skiltene og se dem i større format.

 

2018

Afgrøderne lider også i Vejen Kommune

Landmændene kæmper en efterhånden nærmest umulig kamp -
- for at undgå tab af afgrøder i sommertørken -
- og det kan ende økonomisk katastrofalt.

"Der skal meget til før majs "bukker under"  i sommerheden -
- mens det ser langt værre ud for blandt andet vårbyg.
Efteråret var for vådt til at kunne så vinterafgrøder -
- og derfor er der blevet sået så meget vårbyg -
- at det er årets største afgrøde."

Fra Ugeavisen Vejen tirsdag 10. juli 2018

Vårbyg er byg, der sås om foråret og høstes samme sommer.
Mere end 4/5 af den byg, der dyrkes i Danmark, er vårbyg (2014).
Byg er en af de ældste kornarter og har sandsynligvis været dyrket fra før 5000 f.Kr.

 
 

ØKOLOGI

Den økologiske bølge vokser - 1.029 landmænd vil lægge om

Danske Landmænd vil omlægge yderligere 36.700 hektar til økologisk drift.
Salget af økologiske varer i Danmark -
- ventes at vokse med mere end 2 mia. kr. i år.

Overskrifter i Morgenavisen Jyllands-Posten / Erhverv / 13. juni 2018

 

EUGEN WARMING OG ØKOLOGIEN

ØKOLOGI - EN NY BIOLOGISK FORSKNINGSRETNING

Johannes Eugenius Bülow Warming
(født 1841 på Mandø, død 1924 i København) -
- kendt som Eugen Warming, var en dansk botaniker -
- og en hovedfigur i grundlæggelsen af den naturvidenskabelige disciplin økologi.
Warming skrev emnets første lærebog (1895) -
- og afholdt det første universitetskursus i planteøkologi.
 
Han gav navn og indhold til en ny selvbevidst biologisk forskningsretning: -
"If one individual can be singled out to be honoured as the founder of ecology -
-
Warming should gain precedence"

"Hvis et enkelt menneske skulle æres som grundlægger af økologien -
- skulle Warming nævnes som en af de første".

Sagt af Robert Goodland (1939-2013) amerikansk videnskabsmand -
- økologisk rådgiver for Verdensbanken.
Udgav 2009 sammen med Jeff Anhanger bogen "Kvægopdræt og Klimaændringer" -
- om industrielt landbrug som ansvarlig for 51 % af drivhusgasserne i atmosfæren
.

Warming blev med tiden stærkt engageret i den gryende naturfredningsbevægelse.
 
Han havde indset, at bekæmpelsen af sandflugt og opdyrkningen af heden –
- tiltag som han støttede –
- også medførte en dramatisk tilbagegang for naturens råderum.
Han var særligt optaget af at finde et stort stykke hede -
- der kunne opkøbes af staten og bevares for eftertiden.
Han udvirkede, at regeringen gav tilsagn om opkøb -
- og han drog rundt i Jylland -
- sammen med Hedeselskabets skovrider og direktør Christian Dalgas -
- for at finde et egnet område.
Valget endte med at falde på Borris Hede, som staten købte i 1903 -
- dog på betingelse af at hæren kunne anvende området til øvelser.
Samtidigt blev området fredet ved lov.

Huset på Mandø, hvor Warming blev født i 1841.

 

JEG EN GÅRD MIG DIGITALISERE VIL

"De sidste tyve år er verdens befolkning vokset fra 5,7 til 7,2 milliarder mennesker.
FN forventer at tallet stiger til 8,1 milliarder i 2025."
"Danmarks Statistik viser -
- at antallet af danske bedrifter er faldet med 60 pct. de sidste 30 år -
- mens antallet af bedrifter på mindst 400 ha. -
- er steget fra 100 til 900 i samme periode."
"Men landmanden bør i stedet sætte kroner over kilo -
- og ikke kun tænke i større landbrug -
- men i nye forretningsmodeller, der kan fremtidsforsikre forretningen."

Overskrifter i Jyllands-Posten Erhverv Landbrug 13. april 2018.

 

1924

SVINEAVL I DANMARK OG USA

Læs hvad Hus og Hjem - Husmoderens Blad - skev om det i 1924.

1923

HVAD BYBEFOLKNINGEN BØR VIDE

Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 31 (1923)

H. HERTEL: Hvad Bybefolkningen bør vide om dansk Landbrug.
S. Aug. Bangs Boghandel. Kjøbenhavn 1923.
 

 

Denne lille Bog er saare velskreven, baade i sine mere stemningsbevægede Dele, hvor den giver et smukt og tiltrækkende af Jorddyrkerens Arbejde med Jorden og i Guds frie Natur, men ogsaa i de mere konkrete Afsnit.

Den kyndige Forf. giver her en Beskrivelse af Landbrugets Ejendomsforhold Produktion, af Ind- og Udførsel af Landbrugsprodukter, Pris, Ejendommenes Rentabilitet, af Landbrugsundervisningen Landbrugets Foreningsvæsen, med netop saa mange Tal, som er nødvendige for at give Læseren et Indtryk af den hele Landbrugsvirksomheds Omfang og Værdi, men heller ikke flere. Der er baade i denne og andre Henseender Forf.s Side udvist netop den Resignation, som er lige saa sjælden som vederkvægende, naar den træffes. Bogen er derved bleven mønstergyldig paa, hvorledes en saadan Fremstilling bør gives, naar der skal iages skyldigt Hensyn baade til Meddelelse af de fornødne Oplysninger, og Skriftet dog skal kunne læses.

Forf. slutter den lille Bog med at sige, at den er „et Forsøg paa at give Bybefolkningen en nødtørftig Viden om forskellige Landbrugsforhold. Hensigten med den vil være naaet, hvis den har bidraget til at vække Forstaaelsen af Landbrugets store Betydning for Danmark og Erkendelsen af, at Landbostanden gør Fyldest paa den vigtige Plads, den indtager i vort Erhvervsliv".

Siden det kgl. Landhusholdningsselskab udgivet Bogen, maa der vel i større Kredse indenfor Landbruget være en Følelse af, at der findes Mennesker her til Lands, der ikke forstaar Landbrugets Betydning vor Økonomi. Dette forbavser nærværende Anmelder. Meget mere trænges der da ikke til Pendanten til denne Bog: Hvad Landbefolkningen bør vide om danske Byerhverv. er aabenbart her en Opgave, der venter paa sin Løsning.

E. C.

 

1917

Landbrugets Vilkaar og Chancer efter Krigen

Annonce for bog, der kan købes for 1 krone.

 

1912

DANMARKS MEST YDENDE KO

     Danmarks mest ydende Ko.
Hos Parcellist J. P. Kristian-
sen, Karlslunde Strandmark, staar
der i Følge "Rosk. Dgbl." en rød
Ko, der sidste Aar - fra 1. April
1911 til 31. Marts 1913 - har
givet 16,300 Pd. Mælk med 563
Pd. Smør. Den højeste Mælke-
mængde pr. Dag var 71½ Pund
med en Fedtprocent af 3,10 =
2,45 Pd. Smør.
     Den maa formodentlig være Dan-
marks mest ydende Ko.

Notits i Kolding Folkeblad 4. maj 1912.

 

1909

HUSMÆND PÅ REJSE

En flok husmænd og husmandskoner er på besøg i Vejen og Omegn.
De bliver vist rundt på Cikoriefabriken "Nørrejylland" og Margarinefabriken "Alfa".
De besøger også Fabrikant Lauridsens "Grønvang" og Fr. Hansen på Forsøgsgaarden i Askov.
De ser forsøgsmarker og Schrøders Gaard og Ladelundgaard.
En levende og detaljeret beretning med mange oplysninger om landbrugsdrift dengang -
- i Kolding Social-Demokrat den 14. juli 1909.

 

1906

DEN RETTE BEHANDLING AF ÆG TIL EKSPORT

Klik på overskriften og læs artikel i Kolding Folkeblad fra 31. juli 1906 -
- om regler for den rette behandling af æg til eksport.

 

1900

OPVARMNING AF KJÆRNEMÆLK

Opvarmningen af Kjærnemælk,
saaledes som Loven om Forebyggelse af
Tuberkulose paabyder det, møder stadig
Vanskeligheder. Et af Omegnens største
Mejerier, der ellers har Ry for at være
komplet, har nu anden Gang i kort Tid
maattet bøde, denne Gang med 10 Kr.
Næste Gang stiger Bøden betydeligt.

Notits i Kolding Folkeblad 6. marts 1900.

 

1888

IKKE SVINEPEST I JYLLAND

Er der Svinepest i Jylland eller ikke ?
De to tyske Veterinærer, der ere sendte
til Danmark for at undersøge, hvorvidt de
forskjellige Landsdele ere fri for Svinepest
eller ikke, have nu endt deres Mission. Re-
sultatet er blevet, at paa Øerne, særlig Sjæl-
land, have de fundet Smitten, men i Jylland
have de ikke fundet nogen som helst Smitte.
Flere Steder er der forsøgt med af slaa en-
kelte Grise ned og undersøge dem, men ingen
har været smittet af Svinepest.

Kolding Folkeblad 3. januar 1888.

 

1878

UNDERSTØTTELSER TIL HUSMANDSSØNNER

Selskabet til Havedyrk-
ningens Fremme

kan i Aar uddele nogle Understøttelser i
Summer fra 100 til 200 Kr. til flinke
Husmandssønner, der fra April 1879
ønske at uddanne sig i økonomisk Have-
brug, og som i den Anledning søge prak-
tisk Vejledning ved Arbejde i saadanne
Haver, der give god Lejlighed til Oplæring
i Dyrkning af Køkkenurter, Handelsplanter,
Frugttrær samt i Planteskoledrift m.v.,
men hvor den Lønning, som i de første
Aar kan ydes Lærlingen, ikke er tilstrække-
lig til et tarveligt Udkomme. Skulde egnede
Ansøgere ikke være i Stand til at finde en
passende Plads, vil Selskabets Bestyrelse
bestræbe sig for deres Anbringelse.
Andragende om disse Understøttelser maa
være selvskrevne, indeholde Oplysning om
Alder og nuværende Stilling, samt bilagte
med Vidnesbyrd om gode Skolekundskaber,
saaledes som de kunne erhverves i en god
Almueskole, om Arbejdsløshed og moralsk
Vandel. De indsendes inden den 15. Ok-
tober d. A. under Adresse "Sekretæren i
Selskabet til Havedyrkningens Fremme,
Læssøesgade Nr. 2, Kjøbenhavn N."

Meddelelse i Kolding Folkeblad / Sydjydsk Tidende 24. august 1878.

 

1874

Landmandens tolv Bud. I et tydsk
Blad opstilles, ifølge "Ugesk. for Landm.",
følgende tolv Bud for den Landmand, som i
vore vanskelige Tider vil hævde sin Stilling:
1)  Dræn og vand; 2)  pløj dybt samt udluft
og løsne Undergrunden; 3)  sørg for en god
Møddingsplads og upaaklagelig Ajlegrube; 4)
vælg Handelsgødning med Forstand og Ind-
sigt og benyt ikke denne eller hin, blot fordi
Andre bruge den; 5)  gjød til enhver Plante
som kan taale det, og gjød rigeligt; 6)  dyrk
kun sikre Afgrøder og ved Frø af bedste Sort;
7)  dyrk enhver Plante paa den Jord og efter
den Forfrugt, hvor den giver sikrest og størst
Udbytte; 8)  dyrke mere og bedre Foderplanter;
9) foder rigeligt og stærkt; 10)  opdræt selv
dine Dyr, og lad ikke Tilfældet raade ved
deres Avl; 11)  understøt Opdræt og Fodring
ved rationel Pleje; 12)  hold Regnskab  med
Alt.

Fra Kolding Folkeblad 19. maj 1874.

 

1873

UDFØRSELEN OVER LANDGRÆNDSEN

Kolding Folkeblad
eller
Syd-jydsk Tidende.


Nr. 259.                                Lørdag den 8. November 1873.               2. Aargang.

Udgaaer hver Søgnedags Formiddag.
Bestilles paa alle Postkontorer og Brev-
samlingssteder, samt paa Bladets Kontor.
Koster 1 Rdl. hvert Fjerdingaar.

Kontor og Trykkeri i Adelgade lige
for Kirken. - Bekjendtgørelser optages
til 4 Sk. pr. Linie. I flere Tilfælde
gives Rabat.

Udførselen over Landgrænsen til Hertug-
dømmerne, Hamburg m. B. af Kreaturer og Produk-
ter af Samme har i Oktober Maaned d. A. været:
6356 Faar, 140 Heste, 4373 Oxer og Køer, 163 Kalve,
14,749 Svin, 52 Grise, 150,125 Pd. Kjød og Flæsk,
10,338 Pd. uberedte Huder og Skind, 922 17/24 Tdr.
Smør og 6711 Pd. Uld.