"Lille Skovgaard"

Esbjergvej 45

Tilbage til Esbjergvej     Til Gårde i By og på Land     Til Startsiden

 

Gården "Lille Skovgård" på et udsnit af et kort fra 1992.

- klik på kortet for større format -

"Lille Skovgaard".

Ældre fotografier af "Lille Skovgaard".

"Lille Skovgaard" set fra haven.

 

Udsnit af "Copiekort over Weien Bÿe udi Riiberhuus Amt og Malt Herred"
"Opmaalt og Inddeelt 1785." 

( Farve og tegn på kortet fortæller, at dette stykke land var hede )

Ejerskifter paa de forskellige Hovedmatrikelsnumre indtil ca. 1840: -

8. Lille Skovgaard


Købt fra Estrup 1798, Skøde fra Lautrup
til Hans Iversen Thuesbøl, hidtil Fæster, Hartkorn 2-4, for 850 Rd.
Hans Enke overdrager 1824 Gaarden
til Sønnen Peder Hansen Thuesbøl, 2-3-2-13/5.
Næste Ejerskifte 1860. 128 Td. Land.

Fra ”Vejen Sogn i Malt Herred” ved Søren Alkærsig (1938)

Peder Thuesbøl 

 

Til "Lille Skovgaard" har Navnet Thuesbøl været knyttet
saa langt
tilbage nogen kan mindes.
De gamle
Papirers Hukommelse rækker som bekendt dog endnu noget længere,
og Fæsteprotokollen for Estrupgodset fortæller,
at i
Marts 1782 fæstede Hans Iversen fra Thuesbøl en Gaard i Vejen,
som senere, 1786, blev udflyttet.
Han var dengang 30 Aar,
havde været Soldat i 1½ Aar og Rytter i 8 Aar.
Hans Moder er vel den Iver Hansens Enke i Thuesbøl,
som i Aarene omkring 1780 nævnes i Afskrivningsprotokollen.
Hans Iversen hørte til de fire, som Lautrup i Brev til Rentekammeret i 1785
nævner som dem, ”der kommer til at bebo Byens længst fraliggende
Grund
og skal
optage udyrket Jord og Hede”,
(Hans Iversen,
Søren Hansen, "Store Skovgaard", siden "Dortheasminde",
Hans Jensen,
"Store Dalgaard", Niels Lauridsen, "Lundgaard"),
men han og hans Efterkommere var
dygtige Folk,
som fik en stor Gaard med gode Bygninger dyrket op
af ene Hede og Skov.
Men det er jo meget sjældent,
at Gaarde bliver synderlig gamle i en Slægts Besiddelse.
Netop 100 Aar efter at Hans Iversen lagde Grundstenen til det nye Hjem, 1886,
maatte 
Sønnesønnens Søn, Peder Thuesbøl, opgive Gaarden.
Samme Aar maatte hans østlige Nabo
gøre det samme,
og 7 Aar tidligere
gik det den vestlige paa samme Maade.
Ogsaa disse Gaarde
havde været i en Slægts Besiddelse
siden Udskiftningen og
Købet fra Estrup.

Iflg. ”Vejen Sogn i Malt Herred” ved Søren Alkærsig (1940-41)

 

Bygmester for "Lille Skovgaard": Landbygmester Peder Holden Hansen

 

Se også: Erindringer / 1902-1971 / Interview med Boghandler Bruun-Møller

 

Gaardejer S. P. Knudsen "Lille Skovgaard" var den første Formand -
- for "Vejen og Omegns Kontrolforening"

 

Se også: Tre Jubilæer - artikel i Ladelund Elevforenings Aarsskrift -

- om - Den danske Folkehøjskole - Brugsforenings- og Andelsbevægelsen -
- og - Kontrolforeningerne 1895-1945
Den 25. Januar 1895 afholdt "Vejen og Omegns Kontrolforening" -
- stiftende Generalforsamling paa "Lille Skovgaard" ved Vejen.

 
1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Gaardejer Knud Knudsen Borg
Frk. Birgitte Knudsen Borg
Husassistent Anna Kath. Krøggaard
Fodermester Karl Klausen
Fodermester Magnus Fogh Aagaard
Kontrolassistent Alfred Overgaard
Medhjælper Aage A. Sterup
Holger Tobiassen

1940
Gaardejer Knud Knudsen Borg
Frk. Birgitte Knudsen Borg
Fodermester Jes Peter Nielsen
Kontrolassistent Carl Christian Jensen
Medhjælper Johannes N. Jørgensen
1941
Gaardejer Knud Knudsen Borg
Frk. Birgitte Knudsen Borg
Husassistent Kaja Gram
Fodermester Jes Peter Nielsen
Medhjælper Hans Due Andersen
Medhjælper Mogens Larsen
Medhjælper Søren K. R. Tingstrup
Medhjælper Frode Østergaard
1942
Gaardejer Knud Knudsen Borg
Frk. Birgitte Knudsen Borg
Husassistent Anne Jensine Madsen
Husassistent Marie E. Madsen
Fodermester Søren Outzen
Kontrolassistent Ejler Rasmussen
Medhjælper Hans Due Andersen
Medhjælper Anders Holm
Medhjælper Helge Larsen
Medhjælper Kaj Sommerlund
Medhjælper Ebbe G. Steffensen
1943
Gaardejer Knud Knudsen Borg
Frk. Birgitte Knudsen Borg
Husassistent Anne Jensine Madsen
Husassistent Marie E. Madsen
Fodermester Søren Outzen
Medhjælper Kjeld Drewsen
Medhjælper Uffe Grønborg Steffensen

1957
Arbejdsmand Anker Damgaard Andreasen
Husassistent Else Knudsen Borg
Gaardejer Grete Knudsen Borg
Medhjælper Poul Erik Jensen
Bestyrer Knud Føns Knudsen
Fodermester Viggo Noer Kristensen
Medhjælper Søren Ditlev Monrad


745,74

870,03

994,32
1.242,901.194,44


4.685,00


23,00
103,00
16,00
24,00
110,00
75,00
60,00
40,00


1.350,00
134,00
54,00
82,00
89,00

756,00
123,90
29,40
63,00
46,20
42,00
32,55
86,10

2.355,00
118,00
40,00
40,00
134,00
37,00
65,00
48,00
60,00
44,00
48,00

1.890,69
109,74
44,64
44,64
141,36
60,45
95,79


66,00
202,00
1.795,00
123,00
1.208,00
539,00
387,00

Gaardejer Knud Knudsen Borg
1938
Formand for Vandsyningsmænd
1942-1943
Jordboniteringsmand og Formand for Kornnævnet
1940
Fodermester Magnus Fogh Aagaard, Lille Skovgaard
Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager
1942-1943
Fodermester Søren Outzen, Lille Skovgaard
Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager

Registreret i Vejen Telefonbog
1954
Gaardejer K. Knudsen Borg, "Lille Skovgaard" - Tlf. nr. 2 !